“2014 – жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы