Batken region

Batken region

Staff members of the Akyikatchy Representative Office in Batken Region:

 

FULL NAME

POSITION

CONTACTS

Mamaev Abdalim Alibaevich

Authorised Representative of Akyikatchy

0 3922  5 0810

Kurmanbekov Kubanychbek Batyrbekovich

Expert

0 3922  5 0810

Akmаtоva Saltаnаt Zhаkubоvnа

Leading Specialist

0 3922  5 0810

Dzhanzhigitov Bakytbek Abazkulovich

specialist

0 3922  5 0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: 1 T.Sadykov Street, Batken city

 

Regional representatives

Chui Issyk-Kul Naryn Jalal-Abad Talas Osh Batken