Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

1) Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктеринин бузулушу аныкталган учурда аны жоюу боюнча чаралардын бир айлык мөөнөтүн кабыл алуу үчүн мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, аларда иштеген кызмат адамдарына Акыйкатчынын сунушу;

2) Мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, ишканаларга, менчигинин түрүнө карабастан мекемелерге жана уюмдарга, адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктерин бузган кызматтык адамдарга жана кызматкерлерге карата тартиптик жана административдик чара көрүү жөнүндө өтүнүчү менен Акыйкатчынын сунушу.