«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

К.Оторбаев Сокулук районундагы Военно-Антоновкадагы балдар уйун жашоо менен таанышты

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) К.Оторбаев  алдын ала белгиленген иш мерчемине ылайык, атайы кызматтык иш сапары менен 2016-жылдын 10-февралында Чщй облусунун Сокулук районундагы Военно-Антоновкадагы ата-энелеринин кароосунан ажырап калышкан балдар щйщндё болуп, балдар щйщнщн жетекчилиги жана тарбиячыларынын курамы, балдардын жашоо шарттарынын деъгээли менен таанышты.

Аталган балдар щйщнщн директору А.Масымов балдар щйщндё учурда жалпы 103 бала тарбияланып, балдар мамлекет тараптан бардык шарттары тщзщлгён толук эмес мектепте бир сменада билим алышарын ошондой эле, мектепти ийгиликтщщ аяктагандарга ашпозчу, тигщщчщ жана чач тарачтык кесиптердин ээси экендигин тастыктаган сертификаттардын берилерин билдирип, курулуп бщткён жашылча ёстщрщщчщ кщнёскана тууралуу маалымат берди.

Жогорудагы айтылган шарттардын ырастыгына кызыгуу менен, КРнын Акыйкатчысы (Омбудсмени) К.Оторбаев мектептин мугалимдеринин коштоосунда спорт залынын, компьютердик жана ар кайсы кесиптерге щйрётщщчщ бёлмёлёрдщн шарттарын кёрщп чыгып, кщтщщсщздён  айрым балдар менен маектешип, тарбиячылардын аларга болгон мамилеси, жатак шарттары, берилщщчщ тамак аштын сапаты жана билим алуулары тууралуу ёздёрщнён укту.

Акыйкатчы (Омбудсмен) иш сапарды  жыйынтыктап жатып, аларга жашоодогу укуктары, милдеттери ошондой эле, КРнын Акыйкатчы (Омбудсмен) институту тарабынан алардын укуктук, коопсуздук маселелери дайыма коргоого алынары жёнщндё маалымат берип, балдар щйщнщн жетекчилиги баштаган жалпы жамаатына алдыдагы алгылыктуу ийгиликтерди каалады.