«Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы(Омбудсменом)»

Региональные представители

Жалал–Абад шаарындагы ЖАМК №10 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткандарды шарттуу бошотуу жана жатак абактарга которуу боюнча соттук отурумга катышуу

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин)Жалал-Абад областы боюнча ёкщлчщлщгщнё КР Ёкмётщнё караштуу ЖАМКнын №10 тщзётщщ мекемесинде жазасын ётёп жаткандардан кёптёгён арыздар келип тщшкён. Аталган арыздарда мекеменин администрациясы тарабынан мёёнётщнён мурда шартуу бошотуу (УДО) жана жазанын калган бёлщгщн жатак абактарда ётёё (КП) жёнщндёгщ сунуштарын сот органдары карап жатканда Акыйкатчынын ёкщлщн катыштырып берщщнщ суранышкан. Мындан тышкары мурда Акыйкатчынын ёкщлщ менен жолугушуу учурунда соттор сунуштарды кароо учурунда маселени ар тараптуу карабай, эч бир себепсиз, сунуштарды четке кагып жаткандыгына нааразычылыктарын билдиришкен.

 2016-жылдын 4-5-февралында тщзётщщ мекемесинде белгиленген соттук отурумга КР Акыйкатчысынын областык ёкщлчщлщгщнщн кызматкерлери катышып, соттук процесске байкоо жщргщзщштщ.

  2016-жылдын 4-февралында болуп ёткён соттук отурумга Жалал-Абад шаардык сотунун судьясы  Э.Сулайманова тёрагалык кылды. Соттук отурумда алты соттолгонго байланыштуу сунуш каралды. Ал эми 2016-жылдын 5-февралында болуп откон соттук отурумга   судья Т.Жоробеков тёрагалык кылып, анда жыйырма эки соттолгонго карата берилген сунуш каралды.

Соттук процесстер процессулдык нормаларды сактоо менен ёткёрщлщп, ар бир соттолуучунун маселеси ар тараптуу талданып, башкача айтканда соттолгондун жаза аткаруу учурунда туура жолго тщшкёндщгщ, материалдык чыгымдардын тёлёнщшщ, мекеме тарабынан берилген мактоо баалары ж.б. эске алынуу менен соттук актылар кабыл алынып, жалпы алты соттолгонго байланыштуу сунуш канаттандырылды.

Ар бир арыз боюнча материалдар чогултулуп, КР Акыйкатчысына билдирилет.