Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

г.Баткен, ул. И. Раззакова, 13

Вакансия 

Уполномоченный     

Акыйкатчы КР

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

-----

Курманбеков Кубанычбек Батырбекович

Ведущий специалист

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

(0778) 20-01-90