Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

г. Бишкек, ул. Московская, 172 (пересекает ул. Турусбекова), каб. №22 (второй этаж), инд. 720001

Карабаева Мухаббат Джурабаевна 

Уполномоченный

Акыйкатчы КР

66-31-46 

ф: 45-66-87

(0772) 22-10-84

Вакансия 

Инспектор

т: 66-31-46

 

Доолотов Абдылказым Атайбекович  

Ведущий специалист

т: 66-31-46

(0555) 42-62-67